ทางรถไฟสายมรณะ ประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี

ทางรถไฟสายมรณะ ประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี
สำหรับการแนะนำที่เที่ยวไหนวันนี้ ก็คงต้องมาแปลกหน่อย สำหรับคนที่เบื่อการเที่ยวทะเลเบื่อการเที่ยวน้ำตก วันนี้เราจะ พาเพื่อนๆไปเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์กันบ้างครับ

ถ้าขึ้นชื่อมาว่า “ทางรถไฟสายมรณะ” เชื่อเลยครับว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีและคงมีน้อยคนที่ไม่รู้จัก แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะพาทุกคน ไปเที่ยวในแบบรำลึกประวัติศาสตร์กัน โดยทริปนี้เราจะแนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟ จัดว่าเป็นการเที่ยว แบบประหยัด และเป็นการไปหาความรู้ของประวัติศาสตร์ไปในตัวด้วยเลย

เพราะการเดินทางด้วยรถไฟ เพราะจะทำให้เราได้เห็นบรรยากาศมากมายในหลายๆสถานที่ที่รถไฟผ่าน แต่จุดหมายของเราในวันนี้ก็คือหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเอง ถ้าถามว่าสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองกาญจนบุรี

คื อ อ ะ ไ ร ทุ ก ค น ค ง ต  อ บ เ ป็ น เ สี ย ง เ ดี ย ว กั น ว่ า ส ะ พ า น ข้ า ม แ ม่ น้ำ แ ค

วซึ่งเป็นที่เที่ยวที่โด่งดังและเชิดหน้าชูตาของกาญจนบุรีเลยก็ว่าได้และทำหน้าที่ประจักษ์พยานบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ในขณะที่ภาพลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของกาญจนบุรีในสายตานักท่องเที่ยวมักจะวนเวียนอยู่แถวๆสะพานนั้น

เมืองกาญจนบุรีซ่อมประวัติศาสตร์อีกยุคสมัยหนึ่งซึ่งที่นี่เป็นสมรภูมิรบเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจะเที่ยวเมืองกาญจนบุรีอย่างสงบก็น่าจะเปิดมุมมองให้ครบถ้วน

ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเที่ยวเมืองกาญจนบุรีย่อมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควอย่างแน่นอนเพราะที่นี่คืออนุสรณ์สงครามครั้งยิ่งใหญ่สร้างโดยกองทัพญี่ปุ่นบนคราบน้ำตาและความโหดร้ายในความทรงจำของเหล่าทหารพันธมิตรซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวสร้างสะพานมีเรื่องราวเป็นภูมิหลังมากมาย

ทางรถไฟสายมรณะ ประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี
ทางรถไฟสายมรณะ ประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี

สำหรับใครที่อยากรู้และอยากศึกษาก็สามารถไปชมได้ที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี อย่างที่เราจะยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือประตูเมืองเก่าของกาญจนบุรีที่มีลักษณะเป็นซุ้มสีขาวก่ออิฐที่ดูเรียบง่าย และหัวจักรรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ำแควอนุสรณ์

ทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเอง หากใครเคยได้ยินประวัติเกี่ยวกับ ทางรถไฟสายมรณะมาบ้างแล้ว ก็คงอยากที่จะศึกษาต่อกันให้รู้อย่างถ้วนถี่

สำ ห  รั บ ใ ค ร ที่ มี โ อ ก า ส แ ล ะ ส ะ ด ว ก   เ ร า ส า ม า ร ถ ไ ป ศึ ก ษ า ก า ร ไ ด้ ที่ ห อ ศิ ล ป์ แ ล ะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ง ค ร า ม โ ล ก ค รั้ ง ที่   2   กั น เ ล ย ค รั บ    ท ริ ป นี้ จ ะ เ ป็น ท ริ ป ที่ ส นุ ก   ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ   แ ล้ ว แ ถ ม ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ม า ก ๆ อี ก ด้ ว ย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > >