ป่าแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ป่าแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบุรี ไม่มีใครที่ไม่รู้จักอำเภอแก่งกระจาน และสถานที่ท่องเที่ยว ป่าแก่งกระจาน เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ขึ้นชื่ออย่าง ป่าแก่งกระจานวันนี้ เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรี ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นผืนป่าอนุรักษ์กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่ไม่เพียงเป็นสวรรค์ของผู้รักธรรมชาติแต่ยังได้รับความนิยมสูงสุดในการมาพักผ่อนแบบแค้มป์ปิ้ง เพื่อรอชมทะเลหมอกอันงดงามป่าแก่งกระจานนับเป็นจุดชมทะเลหมอก

ในบรรยากาศคล้ายกับขุนเขาทางภาคเหนือซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯที่สุดด้วยระยะทางไม่ถึง 200 กิโลเมตร โดยต้องมานอนพักกางเต็นท์ที่บริเวณหน่วยเขาพะเนินทุ่ง เมื่อถึงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์บริเวณกมที่ 31 ภาพภูเขากว้างที่มีทะเลหมอกแผ่คลุมไปทั่วจะปรากฏขึ้นตั้งแต่

แสงเริ่มส่องรับอรุณจนกระทั่งสาย ทะเลหมอก จึง ค่อยๆจางหาย เผยให้เห็นถึงป่าทึบและเทือกเขา สลับซับซ้อนบางครั้งก็มีโอกาสเห็น นกกก หรือนกเงือก กรามช้าง บินผ่านไปในหุบเขาด้วยด้วยความสมบูรณ์ของผืนป่า จึงมีผู้นิยมมาดูนกดูผีเสื้อหรือศึกษาพรรณไม้โดยเฉพาะ

ป่าแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ป่าแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บริเวณจุดพักกางเต็นท์อีกแห่ง คือหน่วยบ้านกร่าง และที่นี่ยังมีปลาจากเขื่อนริมทะเลสาบแก่งกระจาน และร้านอาหารนำปลาน้ำจืดมาปรุงเป็นเมนูเด็ด ให้ชิมทั้งปลากด ปลากราย ปลาบู่ เป็นต้น

แ ผ น ที่ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี ยั ง มี ข อ ง ฝ า ก ที่ เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง จั ง ห วั ด นั่ น ก็ คื อ ข น ม ห ม้ อ แ ก ง   เ มื อ ง เ พ ช ร บุ รี  เ พื่ อ น ๆ ค น ไ ห น ผ่ า น   ห รื อ ส น ใ จ อ ย า ก ม า เ ที่ ย ว ที่ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี  นี่ คื อ อี ก  ห นึ่ ง ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ร า นำ ม า แ น ะ นำ ใ ห้ กั บ เ พื่ อ น ๆ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > >