พาเที่ยวชม กล้วยไม้ภูหลวง

พาเที่ยวชม กล้วยไม้ภูหลวง
วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมกล้วยไม้ หากถามคนรักกล้วยไม้ ว่าถ้าอยากชมกล้วยไม้ในธรรมชาติที่สวยที่สุดควรไปที่ไหนคำตอบที่ได้ก็คือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เพราะที่นี่ตั้งแต่ฤดูหนาวจนฤดูร้อนกล้วยไม้หลายชนิดจะผลัดกันเด็กบานอวดสีสันและรูปทรง บ้างก็ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งป่าและ พาเที่ยวชม บริเวณพื้นที่หน่วยฯ

โคกนกกระบา ทางตอนเหนือของภูหลวงปกคลุมด้วยป่าดิบ เขาป่าสน และป่าที่มีต้นไม้แคระแกร็น ซึ่งจะมีกล้วยไม้ขึ้นตามพื้นที่ป่า เช่น ริมห้วย ขอนไม้ ลานหิน ต้นไม้ จนถึงยอดสนสูง หลายชนิดเป็นกล้วยไม้ซึ่งพบที่นี่เพียงแห่งเดียวในเมืองไทยครับ เช่น รองเท้านารีสุขะกูล สิงโตธนีนิวัติ เป็นต้น

หากค่อยๆเดินทางไปตามทางศึกษาธรรมชาติจะพบกับเรื่องหม่อนไข่ ดอกสีเหลืองเป็นช่อ เอื้องสีตาลส่งกลิ่นหอม กอสำเภางามดอกใหญ่บนพื้นดิน และรองเท้านารีอินทนนท์บนคาคบไม้ ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศค่อนข้างแห้งถ้าโชคดีจะได้เห็นต้นก่วมแดง หรือต้นเมเปิ้ลป่าเมืองไทยที่หลายๆคนรู้จักกันดี

 พาเที่ยวชม กล้วยไม้ภูหลวง
พาเที่ยวชม กล้วยไม้ภูหลวง

เปลี่ยนสีใบเป็นสีแดงฉาดกลางป่าอย่างน่าชม เป็นของแถมการเดินทางจากอำเภอภูเรือถึงหน่วยฯ โคกนกกระบา ซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ทางลาดยาวอย่างดีไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้เลยครับ ภูเรือเป็นยอดสูงสุดของภูเรือที่ผานกน้อย เป็นจุดที่เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในฤดูหนาว

รวมทั้งยังมีป่าสนและหมู่หินประติมากรรมตามธรรมชาติอีกมากมาย เพื่อรอรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวที่นี่กัน แล้วถ้าหากใคร อยากจะชมเห็ดหอมซึ่งถ้าใครที่ศึกษามาก่อนจะรู้ว่าภูเรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เห็ดหอมสดแหล่งใหญ่ ที่นำมาประกอบอาหารเป็นเมนูเด็ดเฉพาะภูเรือ อย่างเช่นลาบเห็ดหอมยำผักกูดเห็ดหอม เรียกได้ว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของภูเรือ พี่ไม่ว่าใครจะไปจะมา ก็อยากจะลองแวะชิมและรับประทานกันดูสักครั้ง

ส่ ว น ใ ค ร ที่ อิ่ ม ห นำ สำ ร า ญ กั บ ก า ร กิ น เ ที่ ย ว แ ล้ ว อ ย า ก จ ะ มี ข อ ง ฝ า ก ติ ด ไ  ม้ ติ ด มื อ เ ร า ก็ มี ด อ ก ไ ม้ ป ร ะ ดั บ บ ริ เ ว ณ อำ เ ภ อ ภู เ รื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ พ า ะ พั น ธุ์ ด อ ก ไ ม้ ส ว ย ง า ม ห ล า ย ช นิ ด เ ช่ น ต้ น ค ริ ส ต์ ม า ส   เ ฟิ ร์ น   สั บ ป ะ ร ด สี   แ ล ะ ก ล้ ว ย ไ ม้ ต่ า งๆให้เราได้ซื้อกลับบ้านเป็นของฝากด้วย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > >