พาเที่ยวป่าสนบ้านวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

พาเที่ยวป่าสนบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนยิงไกลไปเที่ยวถึง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่มีหมู่สนน้อยใหญ่แทงยอดแผลกิ่งก้านปกคลุมขุนเขาใหญ่กว้างนับแสนไร่

และไอหมอกคอเคลียเรียกดิน เสมือนเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของ ปากาเกาะญอ บ้านวัดจันทร์ ผู้ที่เรียกตัวเองว่า มูเสคี ซึ่งหมายถึงคนที่อยู่ในต้นน้ำแม่แจ่ม ป่าแห่งนี้เป็นป่าสนโบราณที่มีลักษณะพิเศษประกอบด้วยต้นสนถึง 2 ประเภทคือสนสองใบลำต้นเขียวเข้มเปลือกแตกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กล้องเล็กและสนสามใบเปลือกต้นสีอ่อนแตกลายไม่เป็นระเบียบ นับเป็นป่าต้นน้ำของชุมชนที่อาศัยอยู่มานานนับร้อยๆปี ชาวปกาเกอะญอ นั้นมีคติว่าเมื่อกินอยู่กับป๋าต้องรักษาป่าเมื่อใช้น้ำต้องรักษาน้ำชุมชนแห่งนี้จึงดำรงชีวิตเหมือนดังในอดีตคล้ายๆกับเวลาได้หยุดนิ่งลงเป็นที่ที่ใครได้มาสักครั้ง

จะต้องติดใจเหมือนโดนมนต์เสน่ห์ บริเวณใกล้กับบ้านวัดจันทร์เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ซึ่งปลูกเมเปิ้ลและต้นสนรอบอ่างเก็บน้ำ เหมาะสำหรับใครที่อยากมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำทั่วๆไป สำหรับต้นใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนสีแดงชาร์จสายหมอกลอยอยู่เหนือบึง

พาเที่ยวป่าสนบ้านวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่
พาเที่ยวป่าสนบ้านวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งจะมีทิวทัศน์เป็นฉากประทับใจถ้าเคยฝันถึงหมู่บ้านในนิทานซัก 1 หมู่บ้าน ถ้าลองได้ไปที่นี่ก็คงเหมือนความฝันเป็น จ ริ ง ใ น ค ว า ม ฝั น ที่ ยั ง ค ง มี ค ว า ม เ งี ย บ ส ง บ เ รี ย บ ง่ า ย แ ล ะ ที่ นี่ อ า จ เ ป็ น ห นึ่ ง คำ ต อ บ ใ ห้ คุ ณ นั่ น ก็ คื อ บ้ า น วั ด จั น ท ร์

ใ น ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ที่ ไ ป   ป า ย  เ ป็ น ชุ ม ช น เ ล็ ก ๆ  ที่ เ ป็ น จุ ด ห ม า ย ข อ ง ค น ทั่ ว โ ล ก มี ห ล า ย สิ่ ง ห  ล า ย อ ย่ า ง ใ ห้ เ ร า ไ ด้ แ ว ะ ช ม  กั น ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ด้ ว ย ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >