สถานที่ ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับจังหวัด สมุทรปราการ มี สถานที่ ท่องเที่ยวมากมายให้เราเลือกเที่ยวกัน แต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อลังการที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

คุ้นหูกันบ้างไหมครับ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่เล่าขานเลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ด้วยองค์ของช้างเอราวัณ 3 เศียรสูงใหญ่เท่าตึก 14 ชั้นตั้งสง่าอย่างน่าตื่นตะลึงอยู่ริมถนนสุขุมวิท ผิวภายนอกทั้งตัวของช้างนั้นคือแผ่นทองแดงนับเป็นงานศิลปะชิ้นแรกของโลกและขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้วิธีเคาะแผ่นทองแดงทีละแผ่นแล้วค่อยๆนำขึ้นไปเชื่อมต่อกัน

ความอลังการในปฏิมากรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้อยู่แค่เพียงภายนอกแต่ภายในอาคารทั้งหมดยังตกแต่งด้วย อย่างวิจิตรเพื่อถ่ายทอดคติความเชื่อเรื่องจักรวาลของชนชาติตะวันออกโดยมีอาคารชั้นใต้ดินเป็นตัวแทนของโลกชั้นบาดาลอาคารต้าหยง ช้ า ง เ ป็ น ชั้ น ม นุ ษ ย์

สถานที่ ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

และบนสุดภายในตัวองค์ช้างเป็นชั้นสวรรค์โดยเฉพาะชั้นมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยงานประดับลายศิลปะ สุดอลังการที่แฝงความหมายอันเป็นมงคลต่างๆ และสถานที่ที่น่าไปอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นก็คือ พระสมุทรเจดีย์ หรือพระเจดีย์กลางน้ำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ

จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะมีงานนมัสการประจำปีในช่วงเดือนตุลาคมในอดีตเป็นเจดีย์อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำต่อมาแผ่นดินงอกเชื่อมเกาะเข้ากับฝั่งสามารถนั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการไปได้ และอาหาร เราสามารถซื้ออาหารทะเลกินอาหารในบรรยากาศริมทะเลใกล้กรุงเทพฯมีร้านอาหารอร่อยหลายร้านอยู่ช่วงวัดอโศกการามถึงเมืองโบราณบางปูเข้าซอยจากถนนสุขุมวิทไปจน

สุ ด ซ อ ย ติ ด ช า ย ท ะ เ ล   แ ล ะ นี่ คื อ ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่  เ ร า   นำ ม า ฝ า ก เ พื่ อ น ๆใ  น วั น นี้   ใ น ค รั้ ง ห น้ า   เ ร า จ ะ มี ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ห รื อ ร้ า น อ า ห า ร ที่ ไ ห น ที่ ดั ง ๆ   ห รื อ จั ง ห วั ด ไ ห น   พ ว ก เ ร า   จ ะ ก ลั บ ม า แ น ะ นำ ใ ห้ เ พื่ อ น ๆ อี ก ค รั้ ง  ร อ ช ม กั น ด้ ว ย น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > >